بررسی نتایج تحقیق:

در این بخش به بررسی نتایج فرضیات تحقیق پرداخته و به دنبال آن نتایج حاصل از هرفرضیه با نتایج پژوهشهای مشابه مقایسه می گردد.

١- آموزش اقدام پژوهی باعث بهبود کیفیت طراحی آموزشی توسط دبیران شده است.

با توجه به t محاسبه شده ( 242/31=  t ) با درجه آزادي 113 در سطح معناداري 05/0 مي توان نتيجه گرفت از آنجائيکه ( 05/0 > p ) است، بنابراين از ديدگاه دبیران آموزش اقدام پژوهی باعث بهبود کیفیت طراحی آموزشی توسط آنها شده است.

٢- آموزش اقدام پژوهی باعث بهبود کیفیت بکارگیری روش های شاگرد محور در تدریس توسط دبیران شده است.

با توجه به t محاسبه شده (535/54 =  t ) با درجه آزادي 113 در سطح معناداري 05/0 مي توان نتيجه گرفت از آنجائيکه ( 05/0 > p ) است، بنابراين از ديدگاه دبیران آموزش اقدام پژوهی باعث بهبود کیفیت بکارگیری روشهای شاگرد محور در تدریس توسط آنها شده است.

۳- آموزش اقدام پژوهی باعث بهبود کیفیت بکارگیری وسایل آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری توسط دبیران شده است.

با توجه به t محاسبه شده (535/54 =  t ) با درجه آزادي 113 در سطح معناداري 05/0 مي توان نتيجه گرفت از آنجائيکه ( 05/0 > p ) است، بنابراين از ديدگاه دبیران آموزش اقدام پژوهی باعث بهبود کیفیت بکارگیری روشهای نوین تدریس توسط آنها شده است.

٤- آموزش اقدام پژوهی باعث بهبود کیفیت بکارگیری روش های مناسب ارزشیابی توسط دبیران شده است.

با توجه به t محاسبه شده ( 436/40 =  t ) با درجه آزادي 113 در سطح معناداري 05/0 مي توان نتيجه گرفت از آنجائيکه ( 05/0 > p ) است، بنابراين از ديدگاه دبیران آموزش اقدام پژوهی باعث بهبود کیفیت بکارگیری وسایل آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری توسط آنها شده است.

۵- آموزش اقدام پژوهی باعث بهبود کیفیت حل مسائل آموزشی و تربیتی توسط دبیران شده است.

با توجه به t محاسبه شده (610/41OB=  t ) با درجه آزادي 113 در سطح معناداري 05/0 مي توان نتيجه گرفت از آنجائيکه ( 05/0 > p ) است، بنابراين از ديدگاه دبیران آموزش اقدام پژوهی باعث بهبود کیفیت حل مسائل آموزشی و تربیتی توسط آنها شده است.

۶- آموزش اقدام پژوهی به تفکیک متغیرهای تعدیل کننده (سابقه تدریس، رشته تحصیلی و پایه تحصیلات)، تاثیر متفاوتی در بهبود کیفیت بکارگیری عناصر برنامه درسی توسط دبیران نداشته است.

با توجه به اینکه sigهای بدست آمده برای F های محاسبه شده، در هر سه مورد بزرگتر از 05/0 در سطح  05/0=α می باشد، بنابراین می توان گفت که بین سابقه تدریس، پایۀ تحصیلات و رشته تحصیلی دبیران و بهبود کیفیت بکارگیـری عناصر برنامه درسی توسط آنها هیچ رابطه ای وجود ندارد.

 پیشنهادات:

الف) پیشنهادات تحقیق:

1- با توجه به جدول 5-4 مربوط به فرضیه نخست پیشنهاد می شود، با برگزاری جلسات توجیهی، تلاش گردد معلمان آگاهی بیشتری از اهمیت آموزش در خارج از محیط مدرسه کسب نموده و در تعین فعالیتهای آموزشی خارج از مدرسه در هنگام تهیه طرح درس کوشش بیشتری بخرج دهند.

2- با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پیشنهاد می گردد از آنجا که برگزاری دوره های آموزشی اقدام پژوهی باعث افزایش آگاهی معلمان در زمینه ضرورت توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان شده است و دانستن این مسئله ضرورتاً به معنای اعمال آن در شرایط واقعی نیست، لذا با توجه بیشتر به علاقه دانش آموزان در انتخاب روش تدریس، آنها را در این امر دخیل نموده و با طلب مشارکت، از نظرات آنها در انتخاب روش تدریس مناسب بهره گیرند.

3- با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پیشنهاد می شود، حال که برگزاری دوره آموزشی اقدام پژوهی، بهبود کیفیت بکارگیری وسایل آموزشی در فراید یاددهی_یادگیری توسط دبیران را به همراه داشته است، با برگزاری کلاس های آشنایی با تکنولوژی های جدید آموزشی و وسایل کمک آموزشی من جمله توسعۀ آموزش مهارتهای هفتگانه کار با کامپیوتر (ICDL)، فرصت بیشتری برای هر چه غنی تر شدن این زمینه فراهم گردد.

4- با توجه به نتایج فرضیه چهارم پیشنهاد می شود از آنجا که شرکت در دوره های آموزشی اقدام پژوهی باعث افزایش آگاهی معلمان درزمینه تاثیر استفاده از ارزشیابی جهت بهبود فعالیت های آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود، تمهیداتی فراهم گردد که معلمان در بکارگیری روش های مختلف ارزشیابی از آزادی عمل بیشتری برخوردار گشته و بتوانند بر اساس شرایط و با توجه به شناختی که از شاگردان و توانایی های آنها و جو کلاس دارند، از سبکهای مختلف ارزشیابی استفاده کنند.

5- با توجه به نتایج فرضیه پنجم پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن تمایل معلمان به بهره گیری از نظرات همکاران در حل مسائل آموزشی و تربیتی، جلساتی به صورت هفتگی یا ماهانه برگزارگردد تا آنها بتوانند بیشتر در این زمینه با یکدیگر تبادل نظر نموده و از تجارب ارزندۀ همدیگر بهره گیرند.

 ب) پیشنهادات اجرایی:

1- پیشنهاد می شود به نحوی شایسته از معلمان پژوهشگر تقدیر شود تا با ایجاد انگیزه در آنها، به انجام فعالیتهای پژوهشی ترغیب شوند.

2- پیشنهاد می شود فعالیتهای پژوهشی معلمان در ارزشیابی از کار آنها تاثیر داده شود.

3- پیشنهاد می شود به معلمانی که در دوره های ضمن خدمت آموزش اقدام پژوهی نمرات بیشتری کسب نموده اند و در عرصۀ عمل، عملکرد بهتری از خود نشان داده اند، اختیارات بیشتری داده شود و در تصمیم گیری های مرتبط، مشارکت آنها بیشتر گردد.

4- پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی روش تحقیق برگزار شود تا معلمان نسبت به نقش پژوهش در بهبود عملکردشان آگاهی بیشتری کسب کنند.

5- پیشنهاد می شود برای آگاهی معلمان از تاثیر آموزش اقدام پزوهی در بهبود کیفیت بکارگیری عناصر برنامه درسی کلاس های سایر معلمان، جلسات تبادل نظر برگزار شده و در صورت امکان برای این منظور از وسایل ارتباط جمعی نیز استفاده شود تا امکان ارتباط بیشتری فراهم گردد.

6- پیشنهاد می شود فعالیت معلمان در زمینۀ اقدام پژوهی به طور مستمر پیگری شود و ملاک های جامع برای ارزشیابی هرچه بهتر از گزارش های پژوهشی  معلمان تعیین شود.

7- پیشنهاد می شود با کم کردن ساعات تدریس و ارائه پاداش مالی به معلمان، فرصتهای بیشتری در اختیار آنها گذاشته شود تا به امر پژوهش بپردازند.

8- پیشنهاد می شود مبانی فلسفی اقدام پژوهی و ارزش همگانی نمودن آن به معلمان آموزش داده شود تا آنها اقدام پژوهی را وظیفۀ خود دانسته و از انجام آن لذت ببرند، نه اینکه آن را نوعی رفع تکلیف قلمداد کنند.

9- پیشنهاد می شود اقدام پژوهی بطور گروهی صورت پذیرد تا ضمن استفاده معلمان از تجارب یکدیگر، میزان تاثیر آن دقیقاً سنجیده شود.

10- گسترش فرهنگ پژوهش بین معلمان کشور و تقویت خودباوری بیشتر در آنان.

11- نگارش یا ترجمه مقالات مناسب در زمینۀ پژوهش، به ویژه اقدام پژوهی برای مطالعه معلمان.

12- تصویب آیین نامۀ فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور برای استفاده از معلمان پژوهنده.

13- سازماندهی مناسب برای بستر سازی و سیاست گذاری اجرای برنامه معلم پژوهنده.

14- چاپ و انتشار بهترین گزارش های پژوهشی.

 ب) پیشنهادات پژوهشی:

1- بررسی راههای بهینه نمودن نظام تصویب طرح های پژوهشی در آموزش و پرورش.

2- بررسی راه های جذب معلمان به انجام فعالیت های پژوهشی.

3- بررسی رابطه میان اقدام پژوهی و افزایش روحیه کاری معلمان.

4- بررسی تطبیقی نظام های تحقیقات آموزشی معلمان در ایران و جهان.

5- بررسی میزان اثر بخشی طرح معلم پژوهنده.

6- بررسی رابطه بین مدرسه محوری و آموزش اقدام پژوهی.

7- بررسی شرایط لازم برای اجرا و توسعۀ اقدام پژوهی.

8- بررسی میزان بکارگیری یافته های پژوهشی معلمان.

9- بررسی تاثیر فعالیتهای پژوهشی معلمان بر افزایش کیفیت کار آنها.

10- بررسی دشواری ها و مشکلات موجود در زمینۀ فعالیتهای پژوهشی معلمان از دیدگاه مسئولین، مدیران، معلمان و اولیاء.

 فهرست منابع:

  1.   آهنچيان، محمدرضا « اقدام پژوهي، طراحي اجرا ارزشيابي » انتشارات رشد، چاپ پنجم، ١۳٨٤.

2.   بازرگان، عباس « ارزشيابي آموزشي» انتشارات سمت، چاپ چهارم، ١۳٨۳.

3.   بولا، ه.س « ارزيابي آموزشي و کاربرد آن در سوادآموزي تابعي »،عباس بازرگان،چاپ اول، انتشارات دانشگاهي، تهران، ۱۳۶۲.

4.   پاکيزه، اسماعيل « اقدام پژوهي، چرا و چگونه؟ » ويژه نامه معلم پژوهنده، اسفند ماه ۱۳۷۹.

5.   حق پرست، طيبه « بررسي تاثير آموزش اقدام پژوهي در ارتقا آگاهي و آموزش مهارتهاي معلمان ابتدايي شهر تهران» پايان نامه    کارشناسي ارشد، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي، ١۳٨٠.

6.   خاکي، غلامرضا « روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي» انتشارات بازتاب، چاپ اول، ١۳٨٢.

7.   دهقان، داريوش « تربيت معلم، تعريفي نو براي آسياي نوين » تهران، پژوهشکده تعليم و تربيت، ۱۳۷۶.

8.   دهقان، داريوش « تربيت معلم، ضرورت هاي آرماني و سياست هاي انقباضي » پژوهشنامه آموزشي، شماره ۱۳، تيرماه ۱۳۷۸.

9.   سیف، علی اکبر، « روانشناسی پرورشی» انتشارات آگاه،1380.

10.           شعباني، حسن « مهارتهاي آموزشي و پرورشي (روشها و فنون تدريس) » انتشارات رشد، چاپ دوازدهم، تابستان ١۳٨١.

11.           عزيزي، نعمت الله «مفهوم کيفيت در آموزش و پرورش» فصلنامه تعليم و تربيت، سال شانزدهم، شماره ۱ بهار ۱۳۷۹، شماره مسلسل ۶۱.

12.           فرمهيني فراهاني، محسن « فرهنگ توصيفي علوم تربيتي » انتشارات اسرار دانش، تهران، زمستان ۱۳۷۸.

13.           قاسمي پويا، اقبال « راهنمای عملی پژوهش در عمل » انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت، چاپ پنجم، تهران، ١۳٨٢.

14.           ملکي، حسن «برنامه ريزي درسي (راهنماي عمل)» انتشارات مدرسه، تهران، تابستان ۱۳۷۶.

15.           نوروزي، داريوش « روشها و فنون تدريس » چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه پيام نور، ١۳۷۷.

16.           يغما، عادل « طراحي آموزشي » چاپ اول، انتشارات مدرسه، تهران، ١۳۷۷.

   ضمیمه:

   به نام خدا

 

دبیر گرامی

پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور « بررسي نگرش دبيران شهرستان رامسر درباره ميزان تاثير آموزش اقدام پژوهي بر بهبود کيفيت بکارگيري عناصر برنامه درسي » تهیه و تدوین شده است. لذا پاسخ های صادقانه شما عزیزان، ما را در انجام این کار تحقیقاتی یاری می نماید و می تواند در برنامه ریزی های آینده مفید و موثر واقع گردد. پیشاپیش از همکاری علمی و صادقانه ای که در جهت تکمیل و تحویل هر چه سریعتر این پرسشنامه خواهید فرمود، سپاسگزاری می شود.

 الف) مشخصات فردی

رشته تحصیلی:  علوم تجربی          ریاضی و فیزیک           علوم انسانی 

آخرین مدرک تحصیلی:   دیپلم        فوق دیپلم         لیسانس         فوق لیسانس و بالاتر  

سابقۀ کار:   ١ تا ۵سال         ۶تا ١۰سال        ١١ تا ١۵سال           ١۶ تا ۲۰سال           ۲۰سال به بالا                       

 ب) سئوالات تحقیق

به نظر شما شرکت در دورۀ آموزشی اقدام پژوهی تا چه میزان باعث افزایش توانایی های شما در موارد زیر شده است:

 

ردیف

سئوالات

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1

تهیۀ طرح درس روزانه

 

 

 

 

 

 

2

تعیین هدفهای آموزشی مورد انتظار در قالب هدفهای رفتاری

 

 

 

 

 

3

تنظیم هدفهای آموزشی بر اساس سلسله مراتبی از ساده به مشکل

 

 

 

 

 

4

تنظیم نسبی زمان در هنگام تهیۀ طرح درس

 

 

 

 

 

 

5

تعیین فعالیتهای آموزشی خارج از مدرسه به هنگام تهیۀ طرح درس

 

 

 

 

 

6

پیش بینی وسایل و روشهای تدریس در هنگام تهیۀ طرح درس

 

 

 

 

 

7

آغاز کردن هر جلسۀ درس با طرح یک سئوال یا یک بحث و جدل علمی

 

 

 

 

 

8

توجه به نظر همکاران در تهیۀ طرح درس

 

 

 

 

 

 

9

درگیر نمودن شاگردان در موضوع درسی، به منظور وادار نمودن آنها به تفکر

 

 

 

 

 

10

بکارگیری روشهای فعال تدریس

 

 

 

 

 

 

11

شناسایی سبکهای مختلف یادگیری دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

12

توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

13

کسب دانش فنی، اطلاعات و معلومات بیشتر

 

 

 

 

 

 

14

استفاده از روشهایی که شاگرد محورتر هستند

 

 

 

 

 

 

15

توجه به علاقۀ دانش آموزان در انتخاب روش تدریس

 

 

 

 

 

16

تلفیق چند روش مختلف تدریس، متناسب با موضوع تدریس

 

 

 

 

 

17

آگاهی از اهمیت آزادی عمل فراگیر در حین تدریس

 

 

 

 

 

 

18

طرح سئوالات پیگیر برای هدایت دانش آموزان در جهت کشف جوانب مختلف موضوع

 

 

 

 

 

19

فراهم آوردن امکان قضاوت دانش آموزان در مورد مطالب و مباحث مختلف

 

 

 

 

 

20

طرح یافته های جدید در کلاس

 

 

 

 

 

 

21

تاکید بر استفاده از وسایل کمک آموزشی

 

 

 

 

 

 

22

آگاهی از اصول انتخاب وسایل کمک آموزشی متناسب با اهداف آموزشی

 

 

 

 

 

23

مهارت و توانایی در بکارگیری وسایل و ابزار مورد نیاز

 

 

 

 

 

24

طراحی فضای کلاس درس بطور مناسب

 

 

 

 

 

 

25

بکارگیری تغییرات و نوآوری های آموزشی

 

 

 

 

 

 

26

استفاده از مواد یادگیری چند رسانه ای برانگیزنده (وسایل مجسم، عکس، فیلم، و....)

 

 

 

 

 

27

استفاده از چارت، پوستر، نمودار و ... در تدریس و آگاهی از نقش آنها در آموزش

 

 

 

 

 

28

تشویق فراگیران به استفاده از ابزار و رسانه های آموزشی و منابع مختلف در جهت یادگیری

 

 

 

 

 

29

آشنایی با سایت های اینترنتی مرتبط با تعلیم و تربیت

 

 

 

 

 

30

جدیت و پشتکار در پیگیری تکالیف تعیین شده

 

 

 

 

 

31

کاربرد صحیح و موثر وسایل کمک آموزشی

 

 

 

 

 

 

32

بازنگری به درس های گذشته به حد کافی

 

 

 

 

 

 

33

استفاده از خود ارزشیابی توسط دانش آموزان در کلاس درس

 

 

 

 

 

34

حساسیت به نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در ارزشیابی

 

 

 

 

 

35

ارزشیابی با سئوالات تکوینی و پایانی همراه با پاسخنامه و بارم بندی

 

 

 

 

 

36

استفاده از چک لیست جهت ارزشیابی کار گروهی دانش آموزان

 

 

 

 

 

37

توجه به تفاوت های فردی در هنگام ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

38

آشنایی با اصول و اهداف ارزشیابی مربوط به هر درس

 

 

 

 

 

39

استفاده از ارزشیابی جهت بهبود فعالیتهای آموزشی و ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 

 

 

 

 

40

ضروری دانستن ارزیابی عملکرد فراگیر بصورت کتبی و عملی

 

 

 

 

 

41

آگاهی از ضرورت مطالعۀ منظم و مداوم منابع، برای شناخت بیشتر مسائل آموزشی و تربیتی

 

 

 

 

 

42

پیش بینی راه حل های ممکن برای حل مسائل آموزشی و تربیتی

 

 

 

 

 

43

بررسی راه حل های مختلف و انتخاب بهترین آنها

 

 

 

 

 

 

44

بررسی همه جانبۀ امور، پیش از تصمیم گیری در مورد انتخاب راه حل مناسب برای مشکلات

 

 

 

 

 

45

طبقه بندی اطلاعات حاصل از اجرای راه حل آزمایشی

 

 

 

 

 

46

نتیجه گیری از اجرای راه حل پیشنهادی

 

 

 

 

 

 

47

بهره گیری از نظرات همکاران در حل مسائل آموزشی و تربیتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم آبان ۱۳۸۷ساعت 0:53  توسط گروه پژوهش  |